KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE SİLİNMESİ VE AYDINLATMA METNİ

 

 

1.  Tanımlar

a. Veri Sorumlusu: Malatya Eğitim Vakfı - Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Malatya Eğitim Vakfı (“MEV” veya “Vakıf”) tarafından, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

b. İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla Vakıf ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişidir.

İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak doğrudan veya dolaylı kişisel verilerini paylaşan veya Vakıf tarafından elde edilmesine olanak sağlamış çalışanlar, değerli bağışçılar, bağışçı adayları, üyeler, vakfımız ile iş ilişkisi içinde bulunanlar, etkinliklerden ve/veya burslardan faydalananlar, öğrenciler, bursiyerler, ziyaretçiler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır.

 

c. Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında TC Kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, vukuatlı nüfus kaydı bilgisi, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, cinsiyet, ikametgah, sabıka kaydı, medeni durum, araç bilgileri, iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş öğrenim bilgileri, transkript, gelir kaydına ilişkin bilgiler, not bilgileri, parmak izi, araç plaka bilgileri, banka hesap numaraları, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri,  varsa anne-baba kısaca aileye ait bilgiler, fotoğraf ve görüntü bilgileri gibi veriler yer almaktadır.

 

d. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. 

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması Ve İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, MEV tarafından Vakıfa ait web sitesi üzerinden doldurulan formlar, vakıfa gönderilen e-postalar, sosyal mecralarındaki paylaşımlar, vakıf tarafından düzenlenen etkinlikler, paylaşılan formlar, anketler, sempozyumlar, konferanslarda yer alan kayıt formları ile vakfımıza burs başvurusunda ve/veya iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan bilgiler aracılığı ile toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

3.  İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 

Paylaşılmış ve bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, iş birimlerimiz tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,  aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, başta Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, vakıf olarak üye olduğumuz ağlara, Vakıf olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlemelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilmektedir:

 

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İşbu aydınlatma Metninde yer alan düzenlemeler ile ilgili olarak tarafımızca, aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Vakfımıza iletmeniz halinde Vakfımız talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde ilgili talebinizi sonuçlandıracaktır.

Ancak kurulca bir ücret öngörüldüğü takdirde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 

Bu anlamda Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, 

Malatya Eğitim Vakfı, 

Evliya Çelebi Mah.

Refik Saydam Cad.,

Haliç Apt., No:23/2

Şişhane, Beyoğlu - İstanbul 

adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi  info@malatyaegitimvakfi.org.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin

Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad., Haliç Apt., No:23/2 Şişhane, Beyoğlu - İstanbul

(0212) 251 37 38 - (0212) 251 04 44